Colofon

Stichting Prins Worldwide Ministries

Colofon Stichting Prins Worldwide Ministries

Naam: Stichting Prins Worldwide Ministries

RSIN/ fiscaalnummer ANBI: 8045.63.846

Contactgegevens: adres: Skagerrak 59, 9642CV Veendam, tel.nr. +31 (0)598-786261 Email-adres: info@stichtingprins.nl

Inschrijfnr. bij de K..K. te Veendam: 41015464

ING Bank: IBAN: NL17 INGB 0004 5827 70

Bestuurssamenstelling: K. Heslinga, Veendam (voorzitter), T. van Oeveren, Stadskanaal, (penningmeester), S.L. Prins-Betzema, Veendam (secretaris),

A.G. van Oeveren-Lassche, Stadskanaal (alg. bestuurslid), I. Germs, Veendam (alg. bestuurslid)

Het beleidsplan: Zie publicatie op de site (klik hier)

Beloningsbeleid: De hr. E.Prins is als zendeling in dienst van de Stichting voor het minimum loon, autokostenvergoeding à 19 ct. per kilometer en de Nedecoregeling voor werknemers, die voor werkzaamheden worden uitgezonden naar het buitenland.

Doelstelling: Artikel 2 van de Statuten

  1. De Stichting heeft ten doel de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus in woord en geschrift in binnen- en buitenland met de beste middelen die haar ter beschikking staan.
  2. De Stichting tracht haar doel zonder winstoogmerk te verwezenlijken door
    1. het stimuleren, organiseren en coördineren van activiteiten met betrekking

      tot bovengenoemd doel, zoals:

– de prediking van het Evangelie van Jezus Christus in campagnes in binnen- en buitenland;

– de prediking van het Woord van God in kerken, geloofsgemeenschappen en tijdens seminars;

– de verspreiding van het Evangelie door middel van boeken, geschriften en andere informatiedragers;

  •    het verzorgen of doen verzorgen van publiciteit, nodig voor het welslagen van de activiteiten;
  •    het al dan niet op basis van contracten inschakelen van groepen en personen, die een bijdrage aan de activiteiten kunnen leveren;
  •    het aanwenden van alle wettige en geoorloofde middelen die voor het  verwezenlijken van het gestelde doel bevorderlijk zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019

52 spreekbeurten in verschillende kerken, kringen en gemeenten, waarvan 33 in het
buitenland. Zie publicatie van de verslagen van de 3 zendingsreizen in 2019 naar Kenia,
Suriname en Mauritius en Réunion op de site.

Financiële verantwoording: Zie publicatie op de site